Ticketpro Hungary Kft.

Általános Szolgáltatási Feltételek

indoklás nélküli jegyvisszaváltási szolgáltatás igénybevételére

I. BEVEZETÉS

 1. Jelen szolgáltatási feltételek a szolgáltatást nyújtó Ticketpro Hungary Kft. (továbbiakban: Kereskedő) által a Belépőjegyek internetes megvásárlására kapcsán meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) megtalálható kereskedői adatokra és fogalommeghatározásokra épít.
 2. Az indoklás nélküli jegyvisszaváltási szolgáltatás (továbbiakban: IR Szolgáltatás) alapja az ÁSZF XI. 20. bekezdése.
 3. Az IR Szolgáltatás és a Belépőjegy megvásárlására vonatkozó szolgáltatás egymástól teljesen elkülönülő és külön értelmezendő szolgáltatások, amelyek között előre- és/vagy visszaható relációk nem értelmezhetőek.
 4. Az IR Szolgáltatás mind a szolgáltatás nyújtójának személyében, mind természetében elkülönül az ÁSZF-ben definiált, Rendezvényszervező által meghirdetett Jegyvisszaváltástól, illetve a Kereskedő által lebonyolított Jegyvisszaváltástól.
 5. Az IR Szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározottak szerint vehető igénybe, azt kiterjesztőleg értelmezni és alkalmazni nem lehet. A Kereskedő sem e szabályzat, sem e szabályzatra hivatkozással az ÁSZF alapján nem kötelezhető arra, hogy bármely belépőjegyet „általában”, vagy a meghatározott kondícióknál kedvezményeseben váltson vissza. Amennyiben a jegyvásárlónak ilyen jellegű igénye van, azt közvetlenül a Rendezvényszervezővel szemben tudja érvényesíteni.

II. Az IR SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 1. Az IR Szolgáltatás, mint szabadon választható szolgáltatás keretében Kereskedő lehetőséget biztosít az olyan Jegyvásárlók Belépőjegyeinek visszaváltására, akik egyéni körülményeik, saját érdekkörükben felmerült akadályozó tényezők vagy megváltozott érdekeik miatt a megváltott Belépőjeggyel egyébként a Rendezvényszervező által rendben lebonyolításra kerülő Rendezvényen a továbbiakban nem kívánnak részt venni, és ezért a Belépőjegy által közvetített Rendezvényszervezői szerződéstől saját döntésük alapján indoklás nélkül el kívánnak állni, egyben a megfizetett Részvételi díj visszafizetését kérik.
 2. Az IR Szolgáltatás nyújtója a Kereskedő, azt Kereskedő saját hatáskörben hirdeti meg és végzi el, az adott Rendezvény Rendezvényszervezőjének tudtával és beleegyezésével.
 3. Az IR Szolgáltatás kizárólag a Kereskedő által üzemeltetett Webáruházban megvásárolt Belépőjegyekre vehető igénybe és kizárólag azon, az IR szolgáltatás tényleges igénybevételét követően megvalósuló Rendezvények Belépőjegyei esetében, amelyekre az IR Szolgáltatást a Kereskedő meghirdette és életben tartja. Az IR Szolgáltatással érintett Rendezvény e jellegét a Kereskedő jellemzően, de nem kizárólagos módon magán a Belépőjegyen is feltünteti, az ÁSZF XI. 20. bekezdésében bemutatott piktogrammal. Mindamellett Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy az IR Szolgáltatást olyan Belépőjegyekre is kiterjessze, amelyeken ez a jelölés előzetesen nem lett feltüntetve, vagy hogy a jelzés ellenére a későbbiekben visszavonja.
 4. Az IR Szolgáltatást kizárólag az eredeti Jegyvásárló veheti igénybe.
 5. Az IR Szolgáltatást a Kereskedő funcode.hu címen elérhető weboldaláról szabadon letölthető igénylőlap hiánytalan, nyomtatott nagy betűkkel vagy elektronikusan történő kitöltésével, majd annak Kereskedőhöz történő megküldésével lehet igénybe venni. Az igénylőlap egyértelmű utalásokat tartalmaz az egyes adatmezők kötelező vagy opcionális mivoltára, amelyet értelemszerűen kell kitölteni és szabad kézzel történő aláírással ellátni. A kitöltött, aláírt igénylőlapot a következő formákban lehet a Kereskedőhöz eljuttatni:
  1. Ajánlott postai küldeményként a Kereskedő telephelyére címezve (Funcode Központi Jegyiroda, 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.), vagy
  2. Emailben a refund@funcode.hu címre, vagy
 1. Személyesen a Funcode Központi Jegyirodájába (1143 Budapest, Ilka utca 2-4.).
 1. Hibásan, hiányosan, aláírás nélküli vagy olvashatatlanul kitöltött igénylőlap javítására, kiegészítésére, utólagos aláírására nincs mód. Hiánypótlásra vonatkozó felhívást a Kereskedő nem küld, az így beküldött adatlapok automatikusan érvénytelennek minősülnek.
 2. Az igénylőlap beérkezését Kereskedő az igénylő Jegyvásárló által az igénylőlapon megadott e-mail címre küldött befogadói nyilatkozattal igazolja vissza, legkésőbb a beérkezéstől számított nyolc (8) munkanapon belül. Ennek hiányában az igénylőlap nem tekintendő befogadottnak, azt elutasítottnak kell tekinteni. A befogadói nyilatkozat tartalmazza a befogadás tényét, annak napját, és az ez által meghatározott díjsáv megjelölését, továbbá a Belépőjegyek árában foglalt Részvételi díj mértékét, az IR szolgáltatás díját, és végezetül az igénylés alapján a Jegyvásárlónak visszatéríthető összeget. A befogadói nyilatkozat elmaradása esetén az IR szolgáltatás igénybe vevője az ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeken, írásban pedig elsődlegesen a refund@funcode.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást. A Kereskedő fenntartja a jogot magának, hogy az igénylőlapot indoklás nélkül elutasítsa.
 3. Amennyiben a jegyvásárló elmulasztja a tájékoztatás kérését a befogadói nyilatkozat esetleges elmaradásáról, úgy az ebből fakadó kárért Kereskedő nem felel.
 4. Az IR Szolgáltatást igénybe vevő Jegyvásárló a befogadói nyilatkozat megküldésének dátumától függő határidőn belül írásban, a refund@funcode.hu email címen kifogással élhet a befogadói nyilatkozat tartalmával kapcsolatban. A kifogást kereskedő soron kívül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Jegyvásárlót. A kifogás benyújtásának határideje befogadói nyilatkozat megküldésétől számított harmadik naptári nap 16:00 órája, vagy a befogadói nyilatkozatban szereplő díjsáv utolsó munkanapjának 16:00 órája közül az időben korábbi. Amennyiben ilyen kifogás a jelzett határidőn belül Kereskedőhöz nem érkezik, Kereskedő az igénylő által elfogadottnak tekinti a befogadói nyilatkozatot, és gondoskodik a Jegyvásárlónak visszajáró összeg visszajuttatásáról.
 5. A visszajáró összeg visszajuttatását Kereskedő az ÁSZF XI. bekezdésének a jegyvisszaváltás technikai lebonyolítására vonatkozó fejezetei szerint és határidővel végzi.

III. AZ IR SZOLGÁLTATÁS DÍJA

 1. Az IR Szolgáltatás, mint opcionális lehetőség biztosítását Jegytulajdonosok részére Kereskedő díjmentesen nyújtja.
 2. Az IR Szolgáltatás tényleges igénybevétele ugyanakkor díjköteles, a díjazás mértéke lépcsőzetes, és attól függ, hogy Jegyvásárló az IR Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igénylőlapot mennyivel a rendezvény tényleges időpontja előtt nyújtja be. A lépcsőzetes díjazás mértékét jelen szabályzat III.3. pontja tartalmazza. Az IR Szolgáltatást igénybe vevő Jegyvásárló a díjazás mértékét az igénylőlap benyújtásával elfogadja. A díjazás mértékének megállapításául szolgáló határnap az igénylőlap Kereskedő általi befogadásának napja.
 3. A visszaváltási díjsávok (összhangban az ÁSZF ’A’ mellékletének II. pontjával):
DíjsávA Díjsáv határidejeA jegyvisszaváltási díj mértéke
IR1A rendezvényt megelőző ötvenedik (50.) napigA jegyár 20%-a
IR2A rendezvényt megelőző harmincadik (30.) napigA jegyár 30%-a
IR3A rendezvényt megelőző tizennegyedik (14.) napigA jegyár 40%-a
IR4A rendezvényt megelőző hetedik (7.) napigA jegyár 50%-a
IR5A rendezvényt megelőző naponA jegyár 60%-a
IR6A rendezvény napjánA jegyár 100%-a

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT. Az igénylőlap kitöltője polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a jegyet ő vásárolta, vagy azzal egyébként ő jogosult rendelkezni. Az igénylőlap kitöltője tudomásul veszi, hogy az igénylőlap alapján kiállított és Kereskedő által az igénylő számára megküldött befogadói nyilatkozat (passzív, vagy aktív) elfogadása után az igénylőlapon nevesített Belépőjegyek érvénytelenítésre kerülnek, azok a továbbiakban Rendezvény látogatására nem jogosítanak. Az igénylőlap kitöltője elfogadja, hogy amennyiben az igénylőlapon tett nyilatkozata nem valós és a jeggyel rendelkezni nem volt jogosult, de azt Kereskedő a jóhiszemű üzletmenete során befogadta, úgy az igénylőlap benyújtója a jegy jogos tulajdonosával szemben kártérítési felelősséggel tartozik. Aki a Belépőjegyet jogtalanul szerzi meg vagy érvénytelenített Belépőjeggyel kísérli meg a belépést, okirattal való visszaélés vagy hamis magánokirat felhasználása vétségét követi el, aki pedig jogtalanul megszerzett Belépőjegy után igényli a visszaváltást, vagy olyan Belépőjegyet vált vissza, mely felett már rendelkezni nem volt jogosult csalást követ el, s vele szemben büntetőeljárás kezdeményezhető. A későbbi félreértések elkerülése végett mindenképpen azt javasoljuk, hogy a befogadói nyilatkozat megérkezése és elfogadása után a belépőjegyre nyomtatott vonalkódot vastag fekete filccel satírozza át, ezzel érvénytelenítve azt, az elektronikusan tárolt Belépőjegyet pedig törölje. A Kereskedő az igénylőlapon közölt adatok alapján bonyolítja az IR Szolgáltatást, és kizárja mindennemű felelősségét azért, ha valaki jogosulatlanul megszerzett Belépőjegyet vált vissza vagy tesz arra kísérletet, illetve amennyiben az IR Szolgáltatás igénybevétele során valaki jogosulatlanul szerez meg és/vagy használ fel személyes adatokat.
 2. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. Az IR Szolgáltatás igénybe vevője tudomásul veszi, hogy a Kereskedő az igénylőlapon megjelölt adatokat a szükséges és elégséges mértékben, jóhiszeműen kéri annak érdekében, hogy a szolgáltatást biztosíthassa, az igény jogszerűségéről meggyőződhessen, az igénylő jogosultságát ellenőrizni tudja, ennek során a Belépőjegy vásárlása során gyűjtött adatokkal összevethesse. Egyebekben az IR Szolgáltatás igénybevétele során a Kereskedő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelési Tájékoztató szabadon hozzáférhető a Kereskedő weboldalán.
 3. AZ IR SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA. Kereskedő fenntartja magának a jogot az IR Szolgáltatás azonnali hatályú, egyoldalú, külön tájékoztatás nélküli részbeni, vagy teljes szüneteltetésére, vagy akár teljes megszüntetésére, valamint a szolgáltatás alá bevont Rendezvények körének egyoldalú, közlemény nélküli, azonnali hatályú módosítására. Tekintettel a szolgáltatás ingyenes biztosítására Kereskedő semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal az IR Szolgáltatás biztosítására.
 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESSÉGE. Az igénylőlap érvényes befogadását követően annak visszavonására, vagy bármilyen más jogorvoslatra lehetőség nincs, Kereskedő mindennemű utólagos kártérítési felelőssége kizárt. Amennyiben az IR Szolgáltatás igénybevétele, és a jegyár tényleges visszatérítése után az adott Rendezvény kapcsán a Rendezvényszervező bármely okból, az IR Szolgáltatástól elkülönülő jegyvisszaváltást hirdet meg, az igénylő ebben a Rendezvényszervező által meghirdetett visszaváltási ciklusban – érvényes jegye nem lévén – már nem részesül visszaváltásban, illetve nem kérheti sem Kereskedőtől, sem Rendezvényszervezőtől a jegy eredeti vételára, és az IR Szolgáltatás igénybevétele kapcsán visszatérített összeg közötti különbséget.