Jegyvisszaváltási Szabályzat

 

A Belépőjegyek visszaváltását (továbbiakban: visszaváltás) a Ticketpro Hungary Kft. (a továbbiakban: Funcode) jelen szabályzat és az ÁSZF vonatkozó pontjai alapján végzi.
A jegy visszaváltásának jogszerű igényléséhez minden esetben szükség van a visszaváltani kívánt jegyre és a jegyvásárlást igazoló, a Tikcetpro Hungary Kft. által kiállított bizonylatra, továbbá szükség esetén a jegy kifizetésének igazolására. A jegy birtokában az igényelheti a jegyvisszaváltást, akinek a nevére a kiállíott vásárlást igazoló bizonylat szól, illetve igazolni tudja, hogy a jegy ellenértékét a Funcode felé közvetlenül ő fizette meg.
A visszaváltott jegyek árának visszafizetése a vásárláskori fizetési módon történik. Bankkártyás fizetés esetén a vásárláshoz használt bakkártyára történő visszafordítással.

A jegyvisszaváltás esetei, díjfizetési kötelezettség

1.a A Belépőjegyek visszaváltására az Általános Szerződési Feltételek XII. 24-28. illetve a 29.b pontjában foglaltak alapján is sor kerülhet. Ez esetben a visszaváltásért külön szolgáltatási díjat a Jegyvásárló felé nem számítunk fel.
A jegyvisszaváltások ezen esetében is a jelen szabályzat szerint kell eljárni azzal a kitétellel, hogy a meghirdetett jegyvisszaváltási határnap minden esetben jogvesztő határidő, és azok a jegyvisszaváltások tekintendők érvényesnek, melyekre vonatkozóan az ÁFSZ-ben és a jelen szabályzatban előírt minden adat és dokumentum teljeskörűen a Funcode-hoz a határnap elmúlása előtt beérkezett.

1.b Az ÁSZF XII. Fejezet 32. pontjával összhangban az indoklás nélküli jegyvisszaváltás lehetőségét 2020. március 20. éjféltől Kereskedő szünetelteti.

A jegyvisszaváltás folyamata

2. A visszaváltást a Funcode weboldaláról szabadon letölthető igénylőlap hiánytalan, nyomtatott nagy betűkkel vagy elektronikusan történő kitöltésével, illetve annak Funcode-hoz való megküldésével lehet kérni. Az igénylőlapon minden adat megadása kötelező, aláírás nélkül érvénytelen. A kitöltött, aláírt igénylőlapot a következő formákban lehet a Funcode-hoz eljuttatni:

  • Ajánlott postai küldeményként a Funcode telephelyére címezve (Funcode Központi Jegyiroda, 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.), vagy
  • Emailben a visszavaltas@funcode.hu címre, vagy
  • Személyesen a Funcode Központi Jegyirodájában (1143 Budapest, Ilka utca 2-4.).

Hibásan, hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött igénylőlap javítására, utólagos aláírására nincs mód, hiánypótlásra vonatkozó felhívást a Funcode nem küld, az így beküldött adatlapok automatikusan érvénytelennek minősülnek.

3. Az igénylőlap beérkezését Funcode az igénylő által az igénylőlapon megadott e-mail címre küldött befogadói nyilatkozattal igazolja vissza, legkésőbb 1.b esetben a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül, 1.a esetben a jegyvisszaváltásra meghirdetett határidő lejártát követő 2 munkanapon belül. Ennek hiányában az igénylőlap nem tekinthető benyújtottnak. A befogadói nyilatkozat tartalmazza a befogadás tényét, a jegyek értékét, a visszaváltás díjának összegét, illetve a fennmaradó, visszautalandó összeget. A visszaigazolás elmaradása esetén az igénylő a Funcode weboldalán megadott elérhetőségeken, írásban elsődlegesen a visszavaltas@funcode.hu email címen kérhet információt.

4. A visszautalás az igénylőlap befogadásától számított maximum 40. nap a megadott bankszámlaszámra, a befogadói nyilatkozaton feltüntetett referenciaszámra történő hivatkozással, a visszaváltás díjával csökkentett összeg átutalásával történik. Készpénz kifizetésre, vagy bármely egyéb kifizetésre, értékegyeztetésre vagy más belépőjegy árába történő beszámításra nincs mód! A visszaváltásról minden esetben e-számlát állítunk ki, melyet e-mailen juttatunk el a vevőhöz. A jegyvisszaváltási igénybejelentő lap beadásával az igénylő az e-számla kibocsájtását elfogadja. Bizonylatot postán nem küldünk ki!

5. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT. Az igénylőlap kitöltője polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a jegyet ő vásárolta, vagy azzal egyébként ő jogosult rendelkezni. Az igénylőlap kitöltője tudomásul veszi, hogy az igénylőlap pozitív elbírálása után, a befogadó nyilatkozat kiküldésével egyidőben a belépőjegyek érvénytelenítésre kerülnek, azok a rendezvény látogatására a továbbiakban nem jogosítanak. Az igénylőlap tulajdonosa elfogadja, hogy amennyiben a nyilatkozata nem valós és a jeggyel rendelkezni nem volt jogosult, úgy a jegy jogos tulajdonosával szemben kártérítő felelősséggel tartozik. Aki a belépőjegyet jogtalanul szerzi meg vagy érvénytelenített belépőjeggyel kísérli meg a belépést, okirattal visszaélés vagy hamis magánokirat felhasználása vétségét követi el, aki pedig jogtalanul megszerzett jegy után igényli a visszaváltást csalást követ el, s velük szemben büntetőeljárás kezdeményezhető. A későbbi félreértések elkerülése végett mindenképpen azt javasoljuk, hogy a befogadói nyilatkozat megérkezése után a belépőjegyre nyomtatott vonalkódot vastag fekete filccel satírozza át, ezzel érvénytelenítve azt!

6. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. Funcode az igénylőlap kitöltője által közölt adatok alapján végzi a visszaváltást, és kizárja mindennemű felelősségét azért, ha valaki jogosulatlanul megszerzett jegyet vált vissza vagy tesz arra kísérletet, illetve a visszaváltáshoz jogosulatlanul szerez meg és/vagy használ fel személyes adatokat. Az igénylőlap kitöltője tudomásul veszi, hogy a Funcode az adatlapon megjelölt adatokat annak érdekében kéri, hogy a jegyvisszaváltás jogszerűségéről meggyőződhessen, a jegyet visszaváltó személy jogosultságát ellenőrizni tudja, ennek során a jegy vásárlása során gyűjtött adatokkal (amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak) indokolt esetben összevesse. Funcode ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy a kezelt adatok eltérése esetén a jegy visszaváltását visszautasítsa. Ebben az esetben e tényről mind a jegy eredeti vásárlóját, mind pedig az azt visszaváltani szándékozót elektronikus levélben értesíti. Ez utóbbi esetben a visszaváltási összeget annak a félnek fizeti ki, akit erre hatósági, bírósági határozat hatalmaz fel, ennek hiányában a visszaváltást megtagadhatja. A fenti jogfenntartás ugyanakkor nem jelent ellenőrzési kötelezettséget a Funcode részéről, a jegyvisszaváltás megtörténte pedig nem jelenti azt, hogy a Funcode az azonosítást elvégezte vagy a visszaváltás jogszerűségét elismerte volna. A Funcode a visszaváltás során megszerzett adatokat az ÁSZF előírásai szerint és az irányadó jogszabályok betartása mellett kezeli és őrzi, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a felek közötti jogvita vagy büntetőeljárás során az illetékes hatóságok a Funcode által ismert vagy ismerni vélt adatokat, nyilatkozatokat, címeket, azonosítókat, bankszámlaadatokat kéri. Ebben az esetben a Funcode a hatóságok erre vonatkozó kérésére ezeket az adatokat ki fogja adni.

7. Funcode az ÁSZF XII. fejezet 32. pontjával összhangban a jegyvisszaváltási szolgáltatást saját hatáskörében bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal szüneteltetheti vagy teljesen beszüntetheti, egészen addig az időpontig, amíg az igénylőlapot a befogadói nyilatkozat megküldésével vissza nem igazolta. A visszaváltás olyan kedvezmény, amelynek megvonása a Funcode üzleti döntése körébe tartozik, így annak elmaradása esetén sem a jegy vásárlója, sem a visszaigénylő semmilyen jellegű követeléssel, kár-, kártalanítási- megtérítési igénnyel nem léphet fel, a Funcode ilyen jellegű megtérítési vagy fizetési kötelezettségét kizárja.