Ticketpro Hungary Kft.

Általános Szolgáltatási Feltételek
 Jegyvisszavásárlási szolgáltatás igénybevételére
Bevezetés dátuma: 2023 március 17.

I. BEVEZETÉS

 1. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek a szolgáltatást nyújtó Ticketpro Hungary Kft.(Kereskedő) által a Belépőjegyek internetes megvásárlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: Jegyértékesítési ÁSZF) meghatározott kereskedői adatokra, fogalommeghatározásokra épít.
 2. A Belépőjegy megvásárlására és a Jegyvisszavásárlás szolgáltatásra (továbbiakban: Jegyvisszavásárlás vagy Szolgáltatás) vonatkozó szolgáltatás egymástól teljesen
  elkülönülő és külön értelmezendő szolgáltatások.
 3. A Jegyvisszavásárlás mind a szolgáltatás nyújtójának személyében, mind céljában és természetében elkülönül a Rendezvényszervező által meghirdetett Jegyvisszaváltástól és Kereskedő általi Jegyvisszaváltástól.
 4. Kereskedő a Jegyvisszavásárlást kizárólag a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározottak szerint biztosítja, azt kiterjesztőleg értelmezni és alkalmazni nem lehet. A Kereskedő sem e szabályzat, sem e szabályzatra hivatkozással a Jegyértékesítési ÁSZF alapján nem kötelezhető arra, hogy bármely belépőjegyet „általában” vagy a meghatározott kondícióknál kedvezményesebben visszavásároljon, vagy visszaváltson. Amennyiben a Vásárlónak ilyen jellegű igénye van, azt közvetlenül a Rendezvényszervezővel szemben tudja érvényesíteni.

II. A JEGYVISSZAVÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 1. A Jegyvisszavásárlás Szolgáltatás keretében Kereskedő vételi ajánlatot tesz az olyan Vásárlók Belépőjegyeinek visszavásárlására, akik egyéni körülményeik, saját érdekkörükben felmerült akadályozó tényezők vagy megváltozott érdekeik miatt a Belépőjeggyel látogatható, egyebekben a tervezettek szerint megvalósuló Rendezvényen a továbbiakban nem kívánnak részt venni, és így a részvételre jogosító Belépőjegyre a jövőben nem tartanak igényt.
 2. A Szolgáltatás nyújtója a Kereskedő, azt Kereskedő saját hatáskörben végzi, az adott Rendezvény Rendezvényszervezőjének tudtával és beleegyezésével.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a Kereskedő által üzemeltetett Webáruházban megvásárolt Belépőjegyekre vehető igénybe és kizárólag azon Rendezvények Belépőjegyei esetében, amelyekre az Szolgáltatást a Kereskedő meghirdette és életben tartja. A Szolgáltatással érintett Rendezvény e jellegét a Kereskedő magán a Belépőjegyen is feltünteti az ÁSZF vonatkozó bekezdésében bemutatott piktogrammal, mindamellett Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást olyan Belépőjegyekre is kiterjessze, amelyeken ez a jelölés előzetesen nem lett feltüntetve, vagy a jelzés ellenére a későbbiekben visszavonja.
 4. A Szolgáltatást kizárólag az ÁSZF-ben definiált Vásárló veheti igénybe.
 5. A Visszavásárlást a Kereskedő www.funcode.hu címen elérhető weboldaláról szabadon letölthető, kifejezetten a Szolgáltatásra rendszersített igénylőlap (továbbiakban: Ajánlatkérő Lap) hiánytalan, nyomtatott nagy betűkkel vagy elektronikusan történő kitöltésével, illetve annak Kereskedőhöz történő megküldésével lehet kezdeményezni.
 6. Az Ajánlatkérő Lap egyértelmű utalásokat tartalmaz az egyes adatmezők kötelező vagy opcionális mivoltára, amelyet értelemszerűen kell kitölteni.
 7. Az Ajánlatkérő Lapot a Vásárló szabad kézzel történő aláírásával kell ellátni.
 8. A kitöltött, aláírt Ajánlatkérő Lapot a support@funcode.hu elektronikus levélcímre kell eljuttatni. Kereskedő a megkeresést automata válaszüzenetben nyugtázza, amely arról biztosítja a Vásárlót, hogy megkeresése bekerült a Kereskedő ügyfélszolgálati rendszerébe. Enélkül a megkeresés nem tekinthető benyújtottnak.
 9. Kereskedő a lehető leghamarabb elkezdi a beérkezett Ajánlatkérő Lap formai, majd tartalmi ellenőrzését. A hibásan, hiányosan, aláírás nélkül vagy olvashatatlanul kitöltött igénylőlap érdemi feldolgozását Kereskedő nem kezdi meg, annak javítására, utólagos aláírására nincs mód. Hiánypótlásra vonatkozó felhívást a Kereskedő nem küld, az így beküldött Ajánlatkérő Lapok automatikusan érvénytelennek minősülnek.
 10. A formailag és tartalmilag is helyesen beküldött Ajánlatkérő Lap beérkezését Kereskedő a Vásárló által az Ajánlatkérő Lapon megadott e-mail címre küldött Visszavásárlási Ajánlattétellel igazolja vissza, legkésőbb a beérkezéstől számított nyolc (8) munkanapon belül. Ennek hiányában az Ajánlatkérő Lap nem tekintendő befogadottnak, azt érvénytelennek kell tekinteni. A Visszavásárlási Ajánlattétel tartalmazza az ajánlatkérés tényét, annak napját, a Belépőjegyek visszavásárlására Kereskedő által megajánlott összesített visszavásárlási értéket, illetve a Visszavásárlási Ajánlattétel érvényességi határidejét.
 11. A Visszavásárlási Ajánlattétel érvényességi határideje minimum a Visszavásárlási Ajánlattétel kiküldésétől számított két munkanap, vagy a Rendezvény napja előtti egy munkanap közül az időben korábbi.
 12. A Visszavásárlási Ajánlattétel alapján Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat érvényességi határidején belül a Visszavásárlási Ajánlattételen tételesen felsorolt belépőjegyeket az azon megjelölt visszavásárlási értéken Vásárlótól visszavásárolja.
 13. Amennyiben Vásárló az ajánlatot elfogadja, úgy azt a visszavásárlási ajánlat érvényességi határidejének lejárta előtt elektronikus levélben, válaszüzenetben kell visszaigazolnia. A válaszüzenet elmaradása esetén, vagy abban az esetben, ha a válaszüzenet a Visszavásárlási Ajánlattétel érvényességi határidőjén túl érkezik be a Kereskedőhöz, Kereskedő a Visszavásárlást nem hajtja végre.
 14. A Visszavásárlási Ajánlattétel Vásárló általi elfogadása után Kereskedő azonnal elkezdi a Visszavásárlás feldolgozását.
 15. A feldolgozás során Kereskedő a Belépőjegyeket érvényteleníti, azok az ÁSZF értelmezése szerinti Érvénytelen Belépőjegynek minősülnek és a továbbiakban a Rendezvény látogatására nem jogosítanak.
 16. A feldolgozás során Kereskedő a lehető leggyorsabban, de maximum harminc (30) napon belül az eredeti Vásárlási Tranzakcióra hivatkozó, a Fizetési Szolgáltató üzletszabályzata szerinti visszatérítés formájában visszafordítja a Vásárlónak a visszavásárlási összeget. A visszavásárlási érték kifizetése csak és kizárólag ilyen módon történhet, attól eltérni nem lehet.
 17. A banki feldolgozás ideje, amely ahhoz szükséges, hogy a visszafizetett összeg ténylegesen jóváírásra kerüljön Vásárló számláján, Kereskedő visszaváltási határidőjébe nem számít bele.
 18. A Visszavásárlást teljesítettnek kell tekinteni, amint Kereskedő a visszafordításra vonatkozó megbízást a Fizetési Szolgáltatónak átadta és azt a pénzügyi intézet érvényesen befogadta. Ezt követően a visszatérítést a Fizetési Szolgáltató valamint a Vásárló pénzintézete végzi, erre a Kereskedőnek semmilyen ráhatása nincs. Ennek alapján a Kereskedő nem felel azért a késedelemért, ami abból ered, hogy pl. a Vásárló bankkártyája időközben lejárt, vagy bankszámlaszámát a korábbi pénzintézeténél megszüntette.
 19. A Visszavásárlási Ajánlattétel elmaradása esetén Vásárló a support@funcode.hu elektronikus levélcímen kérhet tájékoztatást. Amennyiben a Vásárló elmulasztja a tájékoztatás kérését az esetleges automatikus visszaigazolás, az érvénytelenné minősítés és/vagy a Visszavásárlási Ajánlattétel elmaradásáról, úgy az ebből fakadó kárért Kereskedő nem felel.
 20. A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a Visszavásárlási Ajánlattételt indoklás nélkül megtagadja.
 21. Vásárló a Visszavásárlási Ajánlattétel érvényességi idején belül írásban, a support@funcode.hu email címen kifogással élhet a Visszavásárlási Ajánlattétel tartalmával kapcsolatban, mely kifogást kereskedő soron kívül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Jegyvásárlót.

III. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, AJÁNLATTÉTELI ÖSSZEGE

 1. A Visszavásárlásra vonatkozó szolgáltatást, mint opcionális lehetőség biztosítását a Vásárlók részére Kereskedő díjmentesen nyújtja.
 2. A Visszavásárlási Ajánlattétel összeállításánál Kereskedő figyelmebe veszi azt, hogy az Ajánlatkérés mennyivel előzi meg a Rendezvény tényleges dátumát. Így a várható Ajánlattételi értékek a jegyár százalékában a következőképpen alakulnak :ㅤ
  ㅤa. a Rendezvényt megelőző ötvenedik napigㅤㅤㅤ80%
  ㅤb. a Rendezvényt megelőző harmincadik napig ㅤ  70%
  ㅤc. a Rendezvényt megelőző tizennegyedik napig ㅤ60%
  ㅤd. A Rendezvényt megelőző hetedik napigㅤㅤㅤㅤ50%
  ㅤe. A Rendezvényt megelőző napig ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  40%
 3. Az előző pontban felsorolt ajánlattételi összegek tájékoztató jellegűek, a tényleges ajánlattételi összeg a Visszavásárlási Ajánlattételen kerül rögzítésre.
 4. Az ajánlattételi összeg ellen kifogást emelni nem lehet, mindamellett annak elfogadása önkéntes.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT. Az Ajánlatkérő lapot kitöltő és benyújtó személy polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a jegyet ő vásárolta és a Jegyértékesítési ÁSZF szerinti Vásárlónak minősül. Az Ajánlatkérő Lap kitöltője tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő Lap alapján kiállított Visszavásárlási Ajánlat elfogadása után az Ajánlatkérő Lapon nevesített Belépőjegyek érvénytelenítésre kerülnek, azok a továbbiakban Rendezvény látogatására nem jogosítanak. Az Ajánlatkérő Lap kitöltője elfogadja, hogy amennyiben a tett nyilatkozata nem valós, és a jeggyel rendelkezni nem volt jogosult, de azt Kereskedő a jóhiszemű üzletmenete során visszavásárolta, úgy az Ajánaltkérő Lap benyújtója a Belépőjegy jogos Birtokosával szemben kártérítési felelősséggel tartozik. Aki a Belépőjegyet jogtalanul szerzi meg vagy Érvénytelen Belépőjeggyel kísérli meg a belépést, okirattal való visszaélés vagy hamis magánokirat felhasználása vétségét követi el, aki pedig jogtalanul megszerzett Belépőjegyre kér visszavásárlási ajánlatot csalást követ el, s velük szemben büntetőeljárás kezdeményezhető. A későbbi félreértések elkerülése végett mindenképpen azt javasoljuk, hogy a Visszavásárlási Ajánlat elfogadása után a Belépőjegyre nyomtatott QR-, és vonalkódot vastag fekete filccel satírozza át, ezzel érvénytelenítve azt. A Kereskedő az Ajánlatkérő Lapon közölt adatok alapján bonyolítja a Szolgáltatást, és kizárja mindennemű felelősségét azért, ha valaki jogosulatlanul megszerzett Belépőjegy visszavásárlását kísérli meg vagy viszi végbe, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során valaki jogosulatlanul szerez meg és/vagy használ fel személyes adatokat.
 2. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. A Szolgáltatás igénybe vevője tudomásul veszi, hogy a Kereskedő az Ajánlatkérő Lapon megjelölt adatokat a szükséges és elégséges mértékben, jóhiszeműen kéri annak érdekében, hogy a szolgáltatást biztosíthassa, az igény jogszerűségéről meggyőződhessen, az igénylő jogosultságát ellenőrizni tudja, ennek során a Belépőjegy vásárlása során gyűjtött adatokkal összevethesse. Egyebekben a Szolgáltatás igénybevétele során a Kereskedő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelési Tájékoztató szabadon hozzáférhető a Kereskedő weboldalán.
 3. AZ VISSZAVÁSÁRLÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA. Kereskedő fenntartja magának a jogot a Visszavásárlási Szolgáltatás azonnali hatályú, egyoldalú, külön tájékoztatás nélküli részbeni, vagy teljes szüneteltetésére, vagy akár teljes megszüntetésére, valamint a szolgáltatás alá bevont Rendezvények és/vagy Belépőjegyek körének egyoldalú módosítására. Tekintettel a szolgáltatás ingyenes biztosítására Kereskedő semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal a Szolgáltatás biztosítására, mindamellett a Vásárló által elfogadott Visszavásárlási Ajánlatokat az Ajánlatkérő Lap benyújtáskor érvényben lévő szolgáltatási feltételek alapján köteles feldolgozni.